ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม

   ตรวจผลสอบนักธรรม
   ตรวจผลสอบบาลี
   แม่กองธรรม
   แม่กองบาลี
   มหามกุฎราชวิทยาลัย
   มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
   พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
   สำนักข่าวพระสงฆ์ไทย
   ยุวพุทธิกสมาคม
   กรมการศาสนา
   สำนักงานพระพุทธศาสนา
   มหาเถรสมาคม
   ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา
   พระไตรปิฎกออนไลน์
   ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
   พจนานุกรมพุทธศาสตร์
   มหรสพทางวิญญาณ
   หลวงตามหาบัว
   วาทะดังตฤณ
   พระไทยเน็ต
   พลังจิตดอทคอม
   ฟังธรรมดอทคอม

 
วัดบุบผารามวรวิหาร


จัดทำ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
ปรับปรุง ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

 


วีดีโอ...ประวัติวัดบุปผารา�
......................


วัดบุปผารา� ธนบุรี กรุงเทพฯ วิมุตติมรร�
วัดราชาธิวาส วงล้อแห่งธรร� วัดราชผาติการา�
เสวนาธรร� วัดโสมนัสราชวรวิหา� บ้านธรรม�
สถานีธรรมะออนไลน� คลังแสงแห่งธรร�
ข่าวสารพระวัดป่า วัดเกาะวาลุการาม ธรรมะสำหรับคุณ
ธรรมะเดลิเวอรี� บุ๊ดเพจดอทคอ� วัดในจังหวัดเชียงใหม�

 

หลวงปู่กล่อม

ตระกูลบุนนาค

 
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
 
ศูนย์รวมภาพพุทธศาสนา
 
ปางพระพุทธรูปต่างๆ
 
ประวัติพระสงไท�
 
อ่านนิทานธรรมะ
 
การบวชเป็นพระภิกษุ
 
แจ้งภัยของพุทธศาสน�
 

 


 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถ�  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวั�
ภาพจิตรกรรมฝาผนั�   โคลงโลกนิต�  แฟ้มภา�  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทน�  รวมเว็�


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com