ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนา� ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถ�
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวั�
   ภาพจิตรกรรมฝาผนั�
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิต�
   แฟ้มภา�
   ภาพกิจกรรม
   รวมเว็�
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวั�ไฟล์Word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม

   ตรวจผลสอบนักธรรม
   ตรวจผลสอบบาล�
   แม่กองธรรม
   แม่กองบาลี
   มหามกุฎราชวิทยาลัย
   มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
   พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโล�
   สำนักข่าวพระสงไท�
   ยุวพุทธิกสมาคม
   กรมการศาสน�
   สำนักงานพระพุทธศาสนา
   มหาเถรสมาค�
   ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา
   พระไตรปิฎกออนไลน�
   ๘๔,๐๐� พระธรรมขันธ์
   พจนานุกรมพุทธศาสตร�
   มหรสพทางวิญญาณ
   หลวงตามหาบัว
   วาทะดังตฤณ
   พระไทยเน็ต
   พลังจิตดอทคอ�
   ฟังธรรมดอทคอ�

 
วัดบุบผารามวรวิหาร


สถิติการเข้าชม
free web counter
จัดท� � สิาค� ๒๕๔๖
ปรับปรุง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 


รูปภาพกิจกรร�
ภาพกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๗
...
ชมภาพทั้มดภาพงานบำเพ็ญกุศลบุพการ� ปี ๒๕๕๗
...
ชมภาพทั้มด (ชุดที่ �)

ชมภาพทั้มด (ชุดที่ �)

ภาพตักบาตรเทโว� ออกพรรษา ปี ๒๕๕๗
...
ชมภาพทั้มดวีดีโอ..กฐินพระราชทา� ประจำป� ๒๕๕๗

......................

วีดีโอ...งานบำเพ็ญกุศลอุทิศบุพกรี ประจำป� ๒๕๕๗

......................

วีดีโอ...ประวัต� วัดบุปผารา�
......................


วัดบุปผารา� ธนบุรี กรุงเทพฯ วิมุตติมรร�
วัดราชาธิวาส วงล้อแห่งธรร� วัดราชผาติการา�
เสวนาธรร� วัดโสมนัสราชวรวิหา� บ้านธรรม�
สถานีธรรมะออนไลน� คลังแสงแห่งธรร�
ข่าวสารพระวัดป่า วัดเกาะวาลุการาม ธรรมะสำหรับคุณ
ธรรมะเดลิเวอรี� บุ๊ดเพจดอทคอ� วัดในจังหวัดเชียงใหม�

 

หลวงปู่กล่อม

ตระกูลบุนนาค

 
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
 
ศูนย์รวมภาพพุทธศาสนา
 
ปางพระพุทธรูปต่างๆ
 
ประวัติพระสงไท�
 
อ่านนิทานธรรมะ
 
การบวชเป็นพระภิกษุ
 
แจ้งภัยของพุทธศาสน�
 

 


 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถ�  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวั�
ภาพจิตรกรรมฝาผนั�   โคลงโลกนิต�  แฟ้มภา�  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทน�  รวมเว็�


วัดบุปผารา� วรวิหา� เลขที่ ๒๙� ถนนเทศบาลสาย � (ถนนอรุณอัมรินทร์ ซอ� �) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร� กรุงเทพมหานค� ๑๐๖๐�
ติดต่อวั� โท�. �-๒๔๖๕-๒๑๔๘ , �-๒๔๖๖-๗๐๔๖ , โทรสาร �-๒๔๖๖-๓๕๓๐ , �-๒๔๖๕-๓๘๗๒
ติดต่อเว็บไซต์ โท�. �-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com