ชุดที่ ๑
ตอนประสูติ ถึงตอนตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑. ๒. ๓.
ทรงประสูติใต้ต้นสาละ ประสูติ กาษเทวิลฤษีเข้าเฝ้าเยี่ยมพระกุมาร
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
พระราชพิธีแรกนาขวัญ นั่งสมาธิใต้ต้นไม้ เห็นเทวทูต ๔
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
เสด็จหนีออกบวช เสด็จหนีออกบวช เสด็จออกพระราชวังโดยทรงม้ากัณฑกะ
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๐ ๑๑ ๑๒
ทรงตัดพระเมาลี บำเพ็ญเพียร อิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๓ ๑๔ ๑๕
พระอินทร์ทรงพิณสามสายเป็นอุบายการบำเพ็ญเพียร นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส ทรงลอยถาดทองเสี่ยงทาย
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๖ ๑๗ ๑๘
พราหมณ์ถวายหญ้าคา พญามารยกทัพมาขัดขวาง พระพุทธเจ้าทรงประทับใต้ต้นโพธิ์
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๙ ๒๐ ๒๑
พญามาร พญามาร เหล่าเสนามาร
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๒๒ ๒๓ ๒๔
นางตัณหา นางราคา และนางอรดี มาร่ำยั่วยวน แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ ปัญจวัคคีย์สำเร็จพระอรหันต์
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๒๕ ๒๖ ๒๗
แสดงธรรมโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง ท้าวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม  
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๒๘ ๒๙ ๓๐
เสด็จสู่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารไปเผ้าพระพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสารถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า
     
 
   
 
 
 
 
  ๓๑  
  พระพุทธบิดาส่งทูตมาเชิญเสด็จสู่พระราชวัง  
     

ภาพพุทธประวัติ
 
 

หน้าหลัก ภาพมุมกว้าง ภาพพุทธประวัติ ภาพทศชาติชาดก ภาพเขียนลายรดน้ำ
ตู้พระธรรมลายรดน้ำ ภาพเขียนบานประตูหน้าต่าง ภาพเขียนประกอบ ประวัติวัดบุปผาราม
 
 
 
 

วัดบุปผาราม วรวิหาร ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ สำนักงานวัด โทร : ๐-๒๔๖๕-๓๘๗๒ อีเมล์ : office_buppa@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com