ชุดที่ ๒
ตอนเสด็จสู่พระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์  ถึงตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์กำราบพวกเดียรถีย์
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑. ๒. ๓.
เสด็จสู่พระราชวัง เสด็จสู่พระราชวัง  
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
ทรงแสดงปาฏิหาริย์ทรมานเหล่า
พระประยูรญาติที่มีทิฐิไม่ยอมนมัสการพระองค์
   
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
โปรดพระพุทธบิดา พระนางพิมพาและพระราหุล พระญาติอออกบวช พราหมณ์ขอบวช
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๐ ๑๑ ๑๒
โปรดพระพุทธบิดากระทั่งสำเร็จพระอรหันต์ พระพุทธบิดาทรงลาเข้านิพพาน พระพุทธเจ้าเสด็จถวายพระเพลิงพระพุทธบิดา
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๓ ๑๔ ๑๕
พระนางมหาปชาบดีโคตมี
และบริวารไปทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณี
พระนางมหาปชาบดีโคตมี
และบริวารไปทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณี
 
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๖ ๑๗ ๑๘
คหบดีถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า คหบดีถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า  
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๙ ๒๐ ๒๑
  ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงคัณฑามพฤกษ์
เพื่อกำราบพวกเดียรถีย์
ชาวบ้านแสดงอารมณ์ขุ่นเคือง
โกรธแค้นพวกเดียร์ถีย์
     
 
   
 
 
 
 
  ๒๒  
     
     

ภาพพุทธประวัติ
 
 

หน้าหลัก ภาพมุมกว้าง ภาพพุทธประวัติ ภาพทศชาติชาดก ภาพเขียนลายรดน้ำ
ตู้พระธรรมลายรดน้ำ ภาพเขียนบานประตูหน้าต่าง ภาพเขียนประกอบ ประวัติวัดบุปผาราม
 
 
 
 

วัดบุปผาราม วรวิหาร ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ สำนักงานวัด โทร : ๐-๒๔๖๕-๓๘๗๒ อีเมล์ : office_buppa@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com