ชุดที่ ๔
ตอน พระอัครสาวกทั้งสองนิพพาน ถึงตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน และแบ่งปั่นพระบรมสารีริกธาตุ
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑. ๒. ๓.
พระสารีบุตรนิพพาน พระโมคคัลลาน์ถูกทุบตีจนกระดูกแหลกละเอียด พระโมคคัลลาน์เหาะไปเฝ้า
พระพุทธเจ้าทูลลาเข้านิพพาน
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
ลงโทษคนร้ายที่ทุบตีพระโมคคัลนาน์ เสด็จโปรดชาวเมืองไพศาลี เสด็จโปรดชาวเมืองไพศาลี
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
เสด็จโปรดชาวเมืองไพศาลี เสด็จโปรดชาวเมืองไพศาลี เรือนของนายจุนทะที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับ
เสวยบิณฑบาต นับเป็นปัจฉิมบิณฑบาต
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๐ ๑๑ ๑๒
พระพุทธเจ้าเสวยสุกรมัทวะ ทรงหยุดพักระหว่างทาง พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงบิณฑบาต
ของนายจุนทะว่ามีอานิสงส์มาก
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๓ ๑๔ ๑๕
  พระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกุสินารา หยุดพักระหว่างทาง
ทรงกระหายน้ำโปรดให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาถวาย
พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๖ ๑๗ ๑๘
พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน พระอานนท์ร้องไห้ พระอานนท์แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๑๙ ๒๐ ๒๑
พระอานนท์แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์ พระมหากัสสปเถรทราบข่าวพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๒๒ ๒๓ ๒๔
พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ภิกษุสุงวัยกล่าวลบหลู่พระพุทธเจ้า การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๒๕ ๒๖ ๒๗
การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ กองทัพของเหล่ากษัตริย์ ๗ นคร
ที่ยกทัพมาเพื่อแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ
โทณพราหมณ์ระงับสงครามแย่งชิงพระบรมธาตุ
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
๒๘ ๒๙ ๓๐
โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ให้เหล่ากษัตริย์
โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ให้เหล่ากษัตริย์
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่พระราชวัง
     

ภาพพุทธประวัติ
 
 

หน้าหลัก ภาพมุมกว้าง ภาพพุทธประวัติ ภาพทศชาติชาดก ภาพเขียนลายรดน้ำ
ตู้พระธรรมลายรดน้ำ ภาพเขียนบานประตูหน้าต่าง ภาพเขียนประกอบ ประวัติวัดบุปผาราม
 
 
 
 

วัดบุปผาราม วรวิหาร ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ สำนักงานวัด โทร : ๐-๒๔๖๕-๓๘๗๒ อีเมล์ : office_buppa@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com