หน้าหลัก > ประวัติวัด ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔)
         ตามประวัติของวัดในตอนที่ว่าด้วยการปฏิสังขรณ์ระยะแรกนั้นจะเห็นได้ว่า วัดนี้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ประจวบกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญตอนหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช ได้ทรงตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้น แต่ยังมีขอบเขตอยู่เพียงในวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดราชาธิวาสวิหาร เมื่อได้แยกสาขาออกไปยังวัดอื่น วัดบุปผารามเป็นวัดหนึ่งในระยะแรก ที่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายได้ขยายตัวเรียกว่า “ออกวัดใหม่”

         จึงทำให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ผู้ปฏิสังขรณ์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวชอยู่เนือง ๆ จนเป็นที่สนิทสนมคุ้นเคย และเป็นกำลังสำคัญในการอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ในตอนสิ้นรัชกาลที่ ๓ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประชวรหนักแล้วเสด็จสวรรคต พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ได้รับเชิญและรับอาราธนาให้เข้ามาประชุม เพื่อถวายราชสมบัติแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทางฝ่ายคณะสงฆ์ ทางฝ่ายคณะสงฆ์ปรากฏว่ามี
   
         สมเด็จพระพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เวลานั้นทรงกรมเป็นกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ วัดบวรนิเวศวิหาร พระสาสนโสภณ (สา) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พระอมรโมลี (นพ) วัดบุปผาราม มาประชุมร่วมด้วย พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาและถวายอดิเรก การที่ทางราชการได้อาราธนาพระอมรโมลีเข้ามาร่วมประชุมครั้งสำคัญของประเทศดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นความสำคัญของวัดไม่น้อย เพราะเท่ากับได้มีส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการสืบราชสมบัติในครั้งนั้นด้วย
 
วัดบุปผาราม สมัยรัชกาลที่ ๕
   

        เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ ถึงแก่พิราลัย เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบุปผาราม อีกด้วย

       ปัจจุบันกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดบุปผารามเป็นโบราณสถาน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๐

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ
(ช่วง บุนนาค)
 


........................
ความเป็นมา  
มูลเหตุปฏิสังขรณ์  
ความสำคัญของวัด  

all replica watches replica watches for men replica watches replica watches swiss replica watches replica watches replica watches rolex replica rolex replica replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches cheap replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches replica handbags replica watches rolex replica replica watches replica watches replica watches replica watches uk rolex replica uk replica watches replica watches cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts replica watches replica watches replica watches rolex replica rolex replica replica watches replica watches for sale replica watches replica watches for men rolex replica MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 400-101 70-417 ccd-410 820-421 C_TFIN52_66 MB2-702 MB2-701 70-417 ccd-410 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 70-410 70-461 70-462 200-120 dumps rolex replica replica watches online replica watches usa 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703
 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com