หน้าหลัก > ถาวรวัตถุ ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ 
   หน้าหลัก
   แผนที่ตั้ง
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   พระพุทธรูป
   ลำดับเจ้าอาวาส
   บุพการีของวัด
   ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
   ระเบียบและขนบธรรมเนียม
   โคลงโลกนิติ
   แฟ้มภาพ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
   รวมเว็บ
  ปฏิทินปักขคณนา
  ดาวน์โหลดประวัติวัด word
 

**** คลิกชม ****
แฟ้มภาพวัดบุปผาราม


 

 

 
           เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗ พระอุโบสถองค์เดิมได้ถูกระเบิดทำลายในมหาสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทางวัดได้ให้นายช่างและวิศวกรตรวจพิจารณาแล้วต่างลงความเห็นตรงกันว่า ถ้าจะซ่อมพระอุโบสถให้คงสภาพเดิม จะต้องรื้อเครื่องบนและผนังลงหมด ซึ่งเท่ากับสร้างใหม่ และพื้นที่เดิมก็มีรากฐานหลุมระเบิด อาจเกิดการทรุดได้ง่าย และในระยะนี้บ้านเรือนปลูกขึ้นมาใกล้ระยะกับพระอุโบสถเก่า เท่ากับเพิ่มความไม่เหมาะสมยิ่งขึ้น และความหมดเปลืองก็จะไม่น้อยกว่าสร้างใหม่มากนัก เพราะพระอุโบสถองค์เดิมสร้างอย่างวิจิตรประณีตงดงามมาก จึงพร้อมกันลงมติว่าควรสร้างใหม่

          ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา  ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรื้อพระอุโบสถองค์เดิม และก่อสร้างขึ้นใหม่ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ลงมติอนุญาตตามที่ขอพระราชทาน ปรากฏตามลิขิตที่ จ. ๕๕๕/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๐ ของสำนักราชเลขาการในพระองค์

          ในการก่อสร้างพระอุโบสถองค์ใหม่นี้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เริ่มต้นในการก่อสร้าง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงพระกรุณาเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔๙๐

หน้าบัน

          พระธรรมวราลังการ ได้เป็นประธานดำเนินการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ด้วยกำลังทุนทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐบาล เป็นจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และท่านผู้มีศรัทธาทั้งส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ใช้ทุนในการก่อสร้างสมัยนั้นทั้งหมด ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเป็นเวลา ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๒ - พ.ศ. ๒๕๐๗

          เมื่อทางวัดดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถองค์ใหม่ สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดการพิธีผูกพัทธสีมา  ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ทรงเป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมา

         พระอุโบสถมีลักษณะตามแบบสถาปัตยกรรมทรงไทย หลวงวิศาลศิลปกรรม เป็นผู้ออกแบบ มีขนาดยาว ๒๗ เมตร กว้าง ๑๔ เมตร ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันตรงกลางเป็นรูปตรามหาสุริยมณฑลแบบไทย คือตราราชสีห์เทียมรถ อันเป็นตราประจำตัวของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ ถัดลงมาเป็นรูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ พื้นประดับกระจกสี   ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มทรงมหาพิชัยมงกุฎ   อันเป็นสัญลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔


         บานประตูหน้าต่างทำด้วยไม้สัก ด้านนอกติดนอกแผ่นทองแดงลายแกะสลักดุนปิดทอง พื้นลายดอกพุดตาน ช่วงบนเป็นลายตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ช่วงกลางเป็นเป็นลายตราบัวแก้ว ช่วงล่างเป็นลายเครื่องอิสริยยศของสมเด็จเจ้าพระยา มีความหมายดังนี้ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบัวแก้ว หมายถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ เครื่องอิสริยยศสมเด็จเจ้าพระยา หมายถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ดอกพุดตาน หมายถึง เจ้าพระยาภาณุวงศ์ และตระกูลบุนนาค


           ซุ้มจรนำหลังพระอุโบสถ ติดแผ่นทองแดงสลักดุนเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ และได้จารึกข้อความว่า “พระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลาย คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา ครบบริบูรณ์เป็นพระสมดึงศบารมี ขอท่านทั้งหลายได้ศึกษาแล้ว โปรดเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ร่วมโลกดั่งพระเวสสันดรเถิด”

         พระอุโบสถยกพื้นสูงกว่าระดับพื้นดินราว ๑ เมตร พื้นลาดด้วยหินอ่อนขัดมัน

         ภายในพระอุโบสถแบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนแรกประดิษฐานพระประธาน ถัดมาเป็นส่วนหัตถบาสสำหรับพระสงฆ์ และส่วนของอุบาสก อุบาสิกา
บานประตู
ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ

ซุ้มจรนำ

           ฐานที่ประดิษฐานพระประธานสูงราว ๒ เมตร พระประธานเป็นพระหล่อโบราณ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๑.๑๕ เมตร สูงถึงยอดพระรัศมี ๑.๗๕ เมตร ที่ฐานชั้นล่างมีรูปพระอัครสาวก (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) เป็นพระหล่อ ลงรักปิดทอง นั่งพับเพียบประนมมือบนแท่งต่ำอยู่ข้างซ้ายข้างขวาของพระประธาน

         ที่หน้าแท่งพระประธานมีพระพุทธรูปนิรันตราย และเครื่องบูชา มีกระถางธูป เชิงเทียน และแจกันดอกไม้ ที่ข้างซ้ายและข้างขวามีโต๊ะหมู่ ๒ หมู่ มีพระพุทธรูป แจกันดอกไม้ และนาฬิกา สำหรับดูเวลา

             แท่งหัตถบาสทำด้วยไม้ยกสูงจากพื้นพระอุโบสถราว ๒ ฟุต บนพื้นหัตถบาสมีธรรมาสน์แกะสลักลงรักปิดทองพร้อมพัดรอง งานพระเมรุมาศพระบรมศพ ร.๕ สำหรับแสดงพระธรรมเทศนา

           เพดานทาด้วยสีแดง ประดับดาวแกะด้วยไม้ติดกระจกสี ติดโคมแก้วเป็นกลุ่ม ๓ กลุ่ม ฝาผนังมีโคมแขวนห้อยอีกรวม ๑๖ ดวง พื้นพระอุโบสถปูด้วยพรม


                   หลักเสมา

 


เครื่องหมายบอกทิศทางซึ่งทำกำกับไว้ด้านบนหลุมที่ฝั่งลูกนิมิต

           มีประตูข้างหน้า ๓ ประตู ข้างหลัง ๒ ประตู มีหน้าต่างข้างละ ๗ ช่อง มีพาไลล้อมรอบพระอุโบสถ มีเสารอบ ๒๖ ต้น มีบันไดข้างหน้าข้างหลัง ข้างละ ๒ บันได รอบพระอุโบสถมีเสมาศิลารูปสีเหลี่ยมจัตุรัส มีจำนวน ๖ หลัก ซึ่งเป็นหลักเสมาพระอุโบสถองค์เดิม ทางวัดได้นำมาไว้ภายหลัง เนื่องจากพระอุโบสถหลังใหม่มีการออกแบบไม่มีหลักเสมา แต่ใช้วิธีทำเครื่องหมายบอกทิศทางกำกับไว้ด้านบนหลุมที่ฝั่งลูกนิมิตแทน
   
.........................

     
  พระวิหาร l พระอุโบสถ l ศาลาสมเด็จฯ l พระเจดีย์ l กุฎีเต็ม สุริยวงษ์ l ถาวรวัตถุอื่นๆ >>

 
หน้าหลัก  แผนที่ตั้ง  ตราวัด  ประวัติวัด  ถาวรวัตถุ  พระพุทธรูป  ลำดับเจ้าอาวาส บุพการีของวัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โคลงโลกนิติ  แฟ้มภาพ  ระเบียบและขนบธรรมเนียม กระดานสนทนา  รวมเว็บ
 
 


วัดบุปผาราม วรวิหาร เลขที่ ๒๙๓ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
ติดต่อ ผู้ดูแลเว็บ โทร : ๐-๒๔๖๖-๗๐๔๖ อีเมล์ : cheept@yahoo.com
 
all replica watches replica watches for men replica watches replica watches swiss replica watches replica watches replica watches rolex replica rolex replica replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches cheap replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches rolex replica replica watches replica watches replica handbags replica watches rolex replica replica watches replica watches replica watches replica watches uk rolex replica uk replica watches replica watches cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts cheap football shirts replica watches replica watches replica watches rolex replica rolex replica replica watches replica watches for sale replica watches replica watches for men rolex replica MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 400-101 70-417 ccd-410 820-421 C_TFIN52_66 MB2-702 MB2-701 70-417 ccd-410 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 70-410 70-461 70-462 200-120 dumps rolex replica replica watches online replica watches usa 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 MB5-705 MB2-700 70-488 70-461 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703